Aviso legal

O acceso e navegación neste sitio web implican a aceptación expresa e plena de todas e cada unha destas condicións xerais, incluída a Política de Privacidade e de Cookies, respecto das finalidades do tratamento dos datos que nos faciliten. Por favor, recomendámoslle que a lea con antención. Salvo que se indique expresamente o contrario, o acceso á información mostrada nas páxinas do portal é totalmente gratuíto.

Neste documento de Termos e Condicións atopará información sobre:

 • Identificación legal.
 • Condicións Xerais de Uso.
 • Obrigas xerais do usuario.
 • Política de retorno, devolución, cancelación, idade mínima e prazo de entrega.
 • Declaración de privacidade que cobre o uso dos datos dos clientes.
 • O seu consentimento a esta Política de privacidade.
 • Pago mediante tarxetas de crédito.
 • Condicións de participación dos usuarios en diferentes seccións e ferramentas: Blogs e comentarios.
 • Propiedade intelectual e industrial.
 • Ligazóns.
 • Responsabilidade.
 • Xurisdición.

1.- IDENTIFICACIÓN LEGAL

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, os datos identificativos do titular de Conectadas.eu, son:

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y ALEGRÍA

Att. Responsable privacidade
Calle Maldonado, 1, A, andar 3
28006 Madrid (España)
Correo electrónico: datos@entreculturas.org
Ademais, se tes algunha dúbida adicional relacionada coa Protección de Datos, podes contactar co noso Delegado de Protección de Datos en rgpd@entreculturas.org.

FUNDACIÓN ALBOAN

Calle Padre Lojendio, 2. 2ª.
48008 – Bilbao (España)
CIF. G-48811376
Contacto para modificación de datos: info@alboan.org

FUNDACIÓN RADIO ECCA

Avd. Escaleritas, Nº64-1, C.P. 35011
Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)
Tel: 928 289 168
Correo electrónico: direccion@radioecca.org

SERVICIO JESUITA A MIGRANTES – SJM ESPAÑA

Av.  Moncloa, 6, 28003, Madrid
CIF G-85662849
Correo electrónico:  info@sjme.org
Para calquera dúbida ou consulta, pode contactar connosco por teléfono: 915902672, ou no correo electrónico: rgpd@entreculturas.org.

O acceso a Conectadas.eu implica a aceptación expresa do Usuario das presentes condicións, que poderán ser modificadas ou substituídas pola Fundación Entreculturas, Fundación Alboan, Fundación Radio ECCA, Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en calquera momento e sen previo aviso.

2.- CONDICIÓNS XERAIS DE USO

As seguintes Condicións Xerais regulan o uso e acceso ao portal Web Conectadas.eu, cuxa finalidade é ser unha porta de entrada que ofreza aos usuarios información, servizos e contidos a través da Rede.

Todos os usuarios con acceso a este sitio web deberán aceptar as presentes Condicións Xerais, entendendo o uso do sitio web como unha aceptación destas.

Así mesmo, tamén se deberán aceptar aquelas páxinas, propiedade de terceiros, ás que se pode acceder mediante ligazóns e que presenten outras condicións xerais.

O usuario comprométese a facer un uso axeitado dos contidos, servizos, noticias, blogs aos que se pode acceder en Conectadas.eu con suxeición á Lei e ás presentes Condicións xerais de uso, respectando en todo momento os demais usuarios desta.

No caso de incumprimento total ou parcial destas condicións, a Fundación Entreculturas, Fundación Alboan, Fundación Radio ECCA, Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) resérvanse o dereito de denegar o acceso a Conectadas.eu sen previo aviso ao usuario.

A Fundación Entreculturas, Fundación Alboan, Fundación Radio ECCA, Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) adoptarán todas as medidas ao seu alcance para evitar calquera tipo de conduta contraria á lexislación española e colaborarán coas autoridades competentes na identificación dos suxeitos responsables das actuacións que poidan supor unha infracción da lei aplicable a este sitio web.

3.- OBRIGAS XERAIS DO USUARIO

O usuario, ao aceptar as presentes Condicións Xerais de Uso, obrígase expresamente a:

Non realizar accións tendentes a prexudicar, bloquear, danar, inutilizar, sobrecargar, temporal ou definitivamente, as funcionalidades, ferramentas, contidos e/ou infraestruturas do sitio web, de forma que impida o seu normal uso.

Non introducir nin realizar contidos inxuriosos ou calumniosos, tanto doutros usuarios como de terceiros alleos á Fundación Entreculturas, Fundación Alboan, Fundación Radio ECCA, Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)

Non utilizar ningún dos materiais e informacións contidos neste sitio web con fins ilícitos e expresamente prohibidos nas presentes Condicións Xerais de Uso, e que sexan contrarios aos dereitos e intereses de Fundación Entreculturas, Fundación Alboan, Fundación Radio ECCA, Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), os seus usuarios e/ou terceiros.

O usuario responderá de todos os danos e prexuízos de calquera natureza que a Fundación Entreculturas, Fundación Alboan, Fundación Radio ECCA, Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ou calquera terceiro puidesen sufrir como consecuencia do incumprimento dalgunha das obrigas ás que están suxeitos en virtude do presente “Aviso Legal” ou da lei en relación co acceso e/ou uso da páxina Conectada.eu.

8.- CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN DO USUARIO EN DIFERENTES SECCIÓNS E FERRAMENTAS DA CONECTADAS.EU (BLOGS E COMENTARIOS)

Os usuarios poden participar activamente en determinadas seccións e ferramentas postas á súa disposición pola Fundación Entreculturas, Fundación Alboan, Fundación Radio ECCA, Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en Conectadas.eu, como a inserción de comentarios en blogs e noticias.

Para participar nos Blogs, o usuario deberá identificarse, comprometéndose a que toda información ou opinión que introduza se axusta á Lei, á moral e á orde pública, absténdose de realizar comentarios contrarios ás normas de etiqueta de Internet.

A Fundación Entreculturas, Fundación Alboan, Fundación Radio ECCA, Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), a través dos seus administradores, resérvanse o dereito de editar ou borrar calquera mensaxe, ou impedir o acceso aos Blogs aos usuarios que incumpran as normas de uso destas ferramentas, sen previo aviso. A devandita non publicación non poderá ser considerada en ningún momento nin por ningún motivo unha limitación do dereito fundamental á liberdade de expresión do usuario.

A título enunciativo, e en ningún caso limitando ou excluíndo, ao usuario dos Blogs de Conectadas.eu, comprométese expresamente a:

Non introducir nin difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de defensa do terrorismo ou que atenten contra os dereitos e liberdades fundamentais das persoas; e en xeral contraveñan os principios de legalidade, responsabilidade, protección da dignidade humana e protección dos menores.

Non introducir nin empregar os Blogs para insultar, agraviar, provocar, descualificar outras persoas nin introducir contidos cunha linguaxe inadecuada, estean ou non dirixidos a un participante. Así mesmo, non se poderán formular queixas nin acusacións de ningún tipo.

Non introducir nin difundir publicidade ou ofertas comerciais e/ou promocionais de empresas alleas á Fundación Entreculturas, Fundación Alboan, Fundación Radio ECCA, Servicio Jesuita a Migrantes (SJM). Así mesmo, os usuarios dos Blogs non están autorizados a introducir mensaxes en cadea, felicitacións ou mensaxes que non teñan relación co contido do Blog/Noticia.

Non introducir nin difundir virus ou software nocivo que poidan causar danos nos sistemas informáticos.

Non introducir contidos protexidos (entre outros, imaxes, sons, fotografías, vídeos, textos, documentos) por dereitos de autor e propiedade industrial (entre outros; marcas, nomes comerciais, símbolos gráficos) sen a autorización expresa dos seus respectivos propietarios ou titulares dos dereitos.

O usuario recoñece e acepta que calquera comentario e/ou opinión expresado e publicado será da súa exclusiva responsabilidade para todos os efectos. Neste sentido, o usuario será o responsable directo dos prexuízos ocasionados a terceiros derivados do uso do Blog, así como dos danos ocasionados pola falta de licitude, veracidade, exactitude, moralidade e de toda información e opinión que proporcione ou facer accesible a outros usuarios e/ou visitantes de Conectadas.eu.

9.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

O sitio web Conectadas.eu, as páxinas que comprende e a información ou elementos contidos nelas (incluídos textos, documentos, fotografías, debuxos, representacións gráficas, entre outros), así como os logotipos, marcas ou outros signos distintivos, están protexidos por dereitos de propiedade intelectual ou industrial, dos que a Fundación Entreculturas Fe y Alegría ou a Fundación Alboan son titulares ou teñen autorización para a súa explotación polos lexítimos titulares.

O usuario comprométese a utilizar os contidos con dilixencia e corrección, de acordo coa lei, a moral e a orde pública.

A Fundación Entreculturas Fe e Alegría e a Fundación Alboan autorizan ao usuario a visualizar a información contida neste sitio web, así como a realizar reproducións privadas (simple actividade de descarga e almacenamento nos seus sistemas informáticos), sempre que os elementos estean destinados exclusivamente a para uso persoal ou para fins previamente autorizados pola Fundación Entreculturas, Fundación Alboan, Fundación Radio ECCA, Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).

O usuario non está autorizado para proceder de ningún xeito e calquera que sexa a súa finalidade á distribución, modificación, cesión ou comunicación pública da información contida neste sitio web.

10.- LIGAZÓNS.

As conexións e ligazóns a sitios ou páxinas web de terceiros establecéronse unicamente como unha utilidade para o usuario. A Fundación Entreculturas Fe y Alegría e a Fundación Alboan non son, en ningún caso, responsables destas nin do seu contido.

A Fundación Entreculturas, Fundación Alboan, Fundación Radio ECCA, Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) non asumen ningunha responsabilidade derivada da existencia de ligazóns entre os contidos deste sitio e contidos situados fóra del ou de calquera outra mención a contidos externos a este sitio. Estas ligazóns ou mencións teñen unha finalidade exclusivamente informativa e, en ningún caso, supoñen o apoio, aprobación ou relación entre Fundación Entreculturas, Fundación Alboan, Fundación Radio ECCA, Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)  e as persoas ou entidades que sexan autoras e/ou xestoras de tales contidos ou titulares  dos sitios onde se atopen.

Para realizar ligazóns coa páxina web Conectadas.eu será necesaria a autorización expresa por escrito da Fundación Entreculturas, Fundación Alboan, Fundación Radio ECCA, Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)..

11.- RESPONSABILIDADE.

A Fundación Entreculturas, Fundación Alboan, Fundación Radio ECCA, Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)  non garanten o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou uso dos elementos e informacións contidas nas páxinas do portal Conectadas.eu que poden verse impedidos, obstaculizados ou interrompidos por factores ou circunstancias alleas á súa vontade ou alleas á súa vontade, ou causados pola existencia de virus informáticos en Internet.

A Fundación Entreculturas, Fundación Alboan, Fundación Radio ECCA, Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) non asumen ningunha responsabilidade polos danos, perdas, reclamacións ou gastos ocasionados por:

Interferencias, interrupcións, fallos, omisións, atrasos, bloqueos ou desconexións, causadas por erros nas liñas e redes de telecomunicacións ou por calquera outra causa allea á vontade de Fundación Entreculturas, Fundación Alboan, Fundación Radio ECCA, Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).

Inxerencias ilexítimas mediante o uso de programas maliciosos de calquera tipo e a través de calquera medio de comunicación, como virus informáticos ou calquera outro;

Uso indebido ou inadecuado do sitio web Conectadas.eu

Erros de seguridade ou de navegación causados por un mal funcionamento do navegador ou polo uso de versións non actualizadas.

12.- XURISDICIÓN.

En caso de controversia ou conflito que puidese derivarse da interpretación ou cumprimento deste Aviso Legal, resolveranse ante os Tribunais e Xulgados de Madrid, España.

Se se declarase nula ou inaplicable algunha cláusula ou apartado destas Condicións Xerais, que non teña carácter esencial para a súa existencia, non se verá afectada a vixencia das restantes cláusulas

Páxina financiada polo Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia de España «Next Generation EU»
Ministerio de Derechos Sociale y Agenda 2030 Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU
Jesuitas Social Alboan Ecca Entreculturas SJM Conectadas